نمونه سوالات پیام نور

اخبار استخدامی

صدور مجوز بکارگیری ۹۴ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک

جناب آقای دکتر حسن طاهر احمدی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک   با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۷۵۳۴۷ص۹۵/۲/پ مورخ ۲۲/۱۲/۹۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری دربیمارستان­های تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله با بکارگیری ۹۴  نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت متبوع سپری نموده …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۱۱۸ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

جناب آقای دکتر حسین کریم رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه    با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۵۰۷۶۳ مورخ ۰۸/۰۹/۹۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری در بیمارستان­های تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله با بکارگیری ۱۱۸  نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت متبوع سپری نموده …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۹۲ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی یزد

جناب آقای دکتر سیدمحمدرضا میرجلیلی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد    با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۰۱۶۲۳/۱/۱۷/پ مورخ ۰۹/۰۹/۹۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری دربیمارستان­های تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله با بکارگیری ۹۲  نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت متبوع سپری …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۴۵ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جناب آقای دکتر مصطفی مهرابی بهار رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد    با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۷۷۰۱۲۲/۹۵ مورخ ۲۳/۱۲/۹۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری در بیمارستان­های تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله با بکارگیری ۴۵  نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت متبوع سپری …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۴۱ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

جناب آقای دکتر کورش ساکی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی لرستان    با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۴۴۳۳/۹۵/۱۱۱ مورخ ۱۷/۰۹/۹۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری در بیمارستان­های تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله با بکارگیری ۴۱  نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت متبوع سپری …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۱۳ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی گناباد

جناب آقای دکتر رضا احمدی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد    با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۰۲۲۳/ص/پ/۹۵/۱۲۳ مورخ ۰۵/۱۰/۹۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری در بیمارستان­های تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله با بکارگیری ۱۳  نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت متبوع سپری نموده …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۴۰ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان

جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان    با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۱۱۸۶/۳۰/۱۰ مورخ ۰۹/۰۹/۹۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری در بیمارستان­های تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله با بکارگیری ۴۰  نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت متبوع …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۹۷ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان    با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۲۳۷۶/۵/۱۹ مورخ ۰۹/۰۹/۹۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری در بیمارستان­های تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله با بکارگیری ۹۷  نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت متبوع سپری نموده …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۷۵ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

جناب آقای دکتر محمودرضا میری بنجار رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان    با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۹۳۹۶-۹۵ مورخ ۰۶/۱۰/۹۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری در بیمارستان­های تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله با بکارگیری ۷۵  نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت متبوع سپری …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۱۳ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

جناب آقای دکتر سیدمحمد نظری سرپرست محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام    با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۶۲۷۷۸۲/۹۵ مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری در بیمارستان­های تابعه آن دانشکده،  بدینوسیله با بکارگیری ۱۳  نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت متبوع سپری …

توضیحات بیشتر »
قالب وردپرس
قالب وردپرس