نمونه سوالات پیام نور

اخبار استخدامی

صدور مجوز بکارگیری ۶۰ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر  با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۰/۴۵۲۳۴/دپ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری در بیمارستان­های تابعه آن دانشگاه،  باتوجه به تصمیم اخذ شده در کمیته جذب مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲بدینوسیله با بکارگیری 60 نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت …

توضیحات بیشتر »

فراخوان جذب کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی دزفول در نظر دارد جهت تامین نیروی کمک  پرستاری در بیمارستان های دکتر گنجویان شهرستان  دزفول،- نظام مافی شهرستان شوش و کارون شهرستان گتوند، از بین افراد بومی که دارای شرایط احراز مندرج در این آگهی می باشند. از طریق برگزاری آزمون و  مصاحبه ، بصورت شرکتی پیمانکاری(خرید خدمات) بکار گیری نماید. جدول رشته شغلی مورد نیاز رشته شغلی …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۱۱۷ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی(بیرجند)

جناب آقای دکتر کاظم قائمی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان جنوبی(بیرجند)  با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۷۹۱۸۰/۱۴/۹۵ مورخ۰۵/۱۰/۹۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری در بیمارستان­های تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله با بکارگیری ۱۱۷ کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت متبوع سپری نموده اند) برای بکارگیری …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۵۴ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

جناب آقای دکتر ابراهیم گلمکانی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی  با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۱۶۲۴/۳۰/۹۵ مورخ ۰۹/۰۹/۹۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری در بیمارستان­های تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله با بکارگیری۵۴ نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت متبوع سپری نموده اند) برای …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۴۰ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان

جناب آقای دکترعلیرضا آموزنده رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان  با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۴۷۷۴/۱۱/۹۶ مورخ ۰۲/۰۵/۹۶ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری در بیمارستان­های تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله با بکارگیری ۴۰ نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت متبوع سپری نموده اند) برای بکارگیری در …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۲۹ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر علی جعفریان رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۵۶۸۷/۱۱۰/ص/۹۵ مورخ۱۴/۰۹/۹۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری در بیمارستان­های تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله با بکارگیری ۲۹  نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت متبوع سپری نموده اند) برای بکارگیری …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۶۱ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی همدان

جناب آقای دکتر سید حبیب اله موسوی بهار رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان    با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۹۳۲۲/۲/۳۱/۱۶/پ مورخ ۰۸/۱۰/۹۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری در بیمارستانهای تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله با بکارگیری ۶۱  نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت متبوع …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۹۲ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز

جناب آقای دکتر سیداحمد حسینی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز  با سلام و احترام بازگشت به نامه های شماره ۲۲۲۸/۱/۴/۸ مورخ ۱۶/۰۹/۹۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری در بیمارستان های تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله با بکارگیری ۹۲  نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۸۵ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان

جناب آقای دکتر سیامک واحدی سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان  با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۱۷۱/۹۱۰۵۰/۱۴ مورخ ۰۹/۰۹/۹۵ در خصوص کمبود نیروی کمک پرستاری در بیمارستان­های تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله با بکارگیری ۸۵  نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت پرستاری وزارت متبوع سپری نموده اند) …

توضیحات بیشتر »

صدور مجوز بکارگیری ۱۸۰ نفر کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جناب آقای دکتر محمد فتحی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی   با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره۵۶۴۲۱/ص/۱۳۹۵مورخ ۱۴/۰۹/۹۵ در خصوص کمک پرستار مورد نیاز بیمارستان­های تابعه آن دانشگاه،  بدینوسیله در مجموع  با بکارگیری ۱۸۰ نفر کمک پرستار(که دوره آموزش یکساله را در موسسات مجاز مورد تایید معاونت …

توضیحات بیشتر »
قالب وردپرس
قالب وردپرس