نمونه سوالات پیام نور

فراخوان جذب و بکارگیری کمک پرستار یکساله در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک

شرکت میلاد شیرین بهار در نظر دارد جهت بکارگیری ۹۴ نفر نیرو به صورت شرکتی به منظور خدمت در دانشگاه علوم پزشکی اراک و واحدهای تابعه نسبت به برگزاری آزمون عمومی و اختصاصی/مصاحبه، همچنین پس از طی مراحل گزینش ، اقدام نماید. لذا داوطلبین پس از مطالعه مفاد آگهی در صورت واجد شرایط بودن می توانند نسبت به ارسال درخواست خود اقدام
نمایند.

شرایط پذیرش داوطلبان:
۱ -شرایط عمومی بکارگیری نیرو
۱/۱ -تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
۲/۱ -داشتن تابعیت ایران
۳/۱ -داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
۴/۱ -عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
۵/۱ -عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۶/۱ -نداشتن منع بکارگیری دردستگاههای دولتی بهموجب آرای مراجع قانونی
۷/۱ -داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دسـتگاههـای دولتـی ویـا بازنشسـته و بازخریـد خـدمت باشـند.
۸/۱ -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۹/۱ -داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن به کارگیری میشوند.
۲ -شرایط اختصاصی به کارگیری نیرو
۱/۲ -داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمامو حداکثر ۲۸ سال تمام برای دارندگان دیپلم (متولـدین ۳/۵ /۱۳۶۹ بـه بعـد) ، ۳۵ سـال تمـام برای دارندگان مدارک تحصـیلی کـاردانی وکارشناسـی (متولـدین ۳/۵ /۱۳۶۲ بـه بعـد) ،۴۰ سـال تمـام بـرای دارنـدگان مـدارک تحصیلی کارشناسی ارشد (از تاریخ ۳/۵/۱۳۵۷ )

تبصره ۲ :رشته های شغلی کمک پرستار حداکثر سن ۳۰ سال تمام(متولدین ۳/۵ /۱۳۶۷ به بعد) باشد.
تذکر مهم: تنها گواهینامه کمک پرستاری یکساله ای مورد تایید است کـه گواهینامـه صـادره دارای شـماره
مجوز/تفاهم نامه با معاونت پرسـتاری وزرات بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی باشـد. اسـتعلام صـحت
گواهینامه از طریق ارسال شماره سریال درج شده بر روی گواهینامه مذکور به سـامانه پیـامکی نظـارت بـر
دوره های مهارتی به شماره ۵۰۰۰۴۳۱۱۵۰ امکانپذیر می باشد.
موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف) مدت خدمت سربازی
ب) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خـدمت
قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
ج) برای مشمولین ۲۵ درصد ایثارگران(به استثنا خواهر وبرادر شهید) صرفا رعایت شرط سنی الزامی نمی باشد.

۲/۲ – داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشـند. لازم بـه ذکـراسـت مـلاک عمـل بـرای
تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم وپایان طرح وپایان خدمت نظاموظیفه آخرین روز ثبت نام (۱۱/۵/۹۷ (مـی باشـد و
ملاک محاسبه سن اولین روز ثبت نام (۳/۵/۹۷ (می باشد.

۳ -نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز
۱/۳ -متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ ۳/۵/۹۷ تـا تـاریخ ۱۱/۵/۹۷ نسـبت بـه ثبـت نـام الکترونیکـی بـه آدرس اینترنتـی

.نمایند اقدام www.mshbco.ir

تذکر ۱ : لازم به ذکر است هر داوطلب تنها امکان یک بار ثبت نام را دارد لذا امکان ثبت نام مجددوجـود نخواهـد داشـت و ثبـت نام اولیه و دریافت کد رهگیری ملاک عمل برای انجام مراحل بعدی می باشد.
تذکر ۲: اخذ کد رهگیری به منزله اتمام ثبت نام بوده و پس از آن امکان هیچگونـه ویرایشـی نخواهـد بـود . بـدیهی اسـت پـس از اتمام ثبت نام و اخذ کد رهگیری ، تحت هیچ شرایطی ، اطلاعات وارد شده قابل تغییر نمی باشـد . لـذا در انتخـاب سـهمیه بـومی و تاریخ های خواسته شده در فرم ثبت نام ، در زمان ثبت نام دقت لازم به عمل آید . در صورت عدم دریافت کد رهگیـری ثبـت نـام ناقص ثبت شدهو امکان ثبت نام مجدد نخواهد بود.
تذکر مهم: داوطلبین می بایست کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایـان مراحـل آزمـون نـزد خـود
نگهداری کنند. عدم دریافت کدرهگیری به منزله عدم ثبت نام خواهد بود.
تذکر ۳ :لازم است قبل از شروع ثبت نام حتما اسکن یک قطعه عکـس ۴*۳ و فـیش واریـزی بـا فرمـت JPG) بـا حـداقل حجـم حداکثر۱۰۰ کیلو بایت ) آماده نمایید.
۲/۳ -مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:
الف) تکمیل برگ درخواست شغل
ب) مبلغ سیصد وسی و پنج هزار ریال به عنوان حق ثبت نام به حساب شـماره ۳۲۵۲۴۱۸۰۰۲ شـرکت مـیلاد شـیرین بهار نزد بانک ملت (قابل پرداخت در کلیـه شـعب بانـک ملـت) بـهعنـوان حـق شـرکت درامتحـان عمـومی و تخصصـی داوطلبان پرداخت نموده و اسـکن فـیش پرداختـی را در محلـی کـه در سـامانه ثبـت نـام اینترنتـی مشـخص شـده اسـت ، بارگذاری نمایید. (ایثارگران پنجاه درصد مبلغ مذکور را مـیپردازنـد و فرزنـدان شـاهد از پرداخـت مبلـغ مـذکور معاف می باشند) ضمنا به همراه داشتن اصل فیش پرداختی در روز آزمون به همراه کارت شرکت و کارت شناسایی معتبر در جلسه الزامی میباشد.
تذکر مهم: نوشتن نام و نام خانوادگی داوطلب در فیش واریزی الزامی میباشد.
ج) یک قطعه عکس ۴×۳ که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه اسکن و در محلی که در سـامانه ثبـت
نام اینترنتی مشخص شده است ، بارگذاری نمایید.
•عکس ۴×۳ که در سال جاری گرفته شده باشد.(عکس تمام رخ)
•عکس اسکن شده باید با فرمت jpg باشد.
•اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰×۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ پیکسل باشد.
•تصویرداوطلب باید واضح ، مشخص وفاقد اثرمهر، منگنهوهرگونه لکه باشد.
•حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۱۰۰ کیلو بایت بیشترباشد.
•حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
•حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تبصره ۱ :اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی (کارت ملـی، شناسـنامه و…) قابـل قبـول نمـیباشـد و داوطلبـان لازم اســــــت از اصــــــل عکــــــس ومطــــــابق بــــــا توضــــــیحات فــــــوق، اقــــــدام بــــــه اســــــکن نماینــــــد.
تبصره ۲ :عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تبصره ۳ :درصورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبتنام داوطلب باطل شدهو حق شرکت در آزمون ازوی سلب میگردد.
با توجه به مشکلات بوجود آمده درآزمون های قبلی، درخصوص اشتباه درارسال عکس داوطلبـان، کـه ایـن موضـوع
اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبتنام میکنند رخ داده است، تاکید مـیگـردد چنانچـه ثبـت نـام خـود را توسـط کافی نت ها انجام میدهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتنامی، حتمـاً نسـبت بـه کنتـرل عکـس ارسـالی دقـت نماییـد تـا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صـورت ارسـال عکـس اشـتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی ومطابق مقررات باوی رفتار خواهد شد.
تبصره : درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شدهو حق شرکت درآزمون از وی سلب می گـردد.
و درصورت ارسال عکس اشتباهی از طرف داوطلب ، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقـررات بـا وی رفتـار خواهـد شد.
۳/۳ -به ثبت نام ناقص و ثبت نامی که بعد از تاریخ (۱۱/۵/۹۷) صورت گیرد ترتیب اثر داده نخواهد شد ووجوه پرداختی بـه هـیچ وجه مسترد نمی گردد.
۴/۳ -ثبت نام فقط از طریق سایت www.mshbco.ir صورت مـی پـذیرد لـذا از مراجعـه حضـوری جهـت ثبـت نـامو تحویـل مدارک خودداری نمایید. بدیهی است به درخواست های دستی و حضوری هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
مدارک مورد نیاز درهنگام ثبت نام:
صرفا داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام دارای مدارک ذیل باشند:
فرم ثبت نام دارای کد رهگیری
آخرین مدرک و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده آگهی
اصل فیش واریزی
اصل کارت ملی
اصل شناسنامه عکسدار
اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا

معافیت دائم (ویژه برادران)
مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان مـی بایسـت دارای معافیـت یـا گـواهی پایـان انجـام طـرح خـدمت مربوطـه باشند.
تبصره – در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۶/۷/۹۳ نسبت به تمدید طرح آنان اقـدام شده است، همچنین داوطلبانی که به استناد بند ۱ بخشنامه شماره ۱۵۹۱/۲۰۹/د مـورخ ۲۳/۵/۹۲ متقاضـی انجـام خـدمات قانونی بدون احتساب ضریب منطقه خدمتی باشند، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسـال گـواهی اشـتغال بـه طرح اینگونه افراد کفایت می نماید.
اصل مدرک دال بر ایثارگری (برای داوطلبینی که میخواهند از سهمیه ایثارگیری استفاده کنند ) مـدرک خـانواده جانبـاز حتما از بنیاد شهید و امور ایثارگران و خدمت داوطلبانه جبهه با قید خدمت داوطلبانه از مراجع ذیصلاح اصل کارت ایثارگری برای جانبازان و خانواده شهدا مشمولین سهمیه ۲۵ درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی ۵ درصد و یا بالعکس نمی باشند. به عبارت دیگـر هـر داوطلب می تواند در هنگام ثبت نام در صورت مشمول بودن، صرفا یکی از سهمیه های مشخص شده را انتخـاب نمایـد که قابل تغییردر هنگام بررسی مدارک نخواهد بود.
کلیه مشمولین سهمیه ۲۵ درصد (اعم از جانباز و خانواده محترم شهدا) حتی در صورت داشـتن کـارت شناسـایی از بنیـاد
شهید وامور ایثارگران، ملزم به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد استان می باشند.
گواهی سکونت از شورای اسلامی روستاو گواهی سکونت از خانه بهداشت روستا الزامی است .
اصل مدارک دال بر بومی بودن داوطلب

دارا بودن یکی از شرایط ذیل برای بومی (شهرستان و استان) کفایت میکنند

الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد
تصویرتمام صفحات شناسنامه داوطلب
تصویرتمام صفحات شناسنامه همسر
تذکر مهم: به منظور استفاده از سهمیه بومی از طریق همسر، تاریخ ازدواج باید قبل از تاریخ ثبت نام باشد.
ب) همسر و فرزند کارمند رسمی و پیمانی و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته) شهرستان یا استان محل خدمت فعلـی یـا بازنشستگی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
حکم بازنشستگی (پیمانی یا رسمی یا نیروی مسلح) پدر ، مادر ، همسر جهت افراد بازنشسته

گواهی اشتغال به کار از محل خدمت به انضمام آخرین حکم کارگزینی پیمانی یا رسمی یا نیـروی مسـلح :پـدر ، مـادر ،
همسر (به تاریخ روز)
ج) داوطلب حداقل چهار(۴ (سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا پیش دانشگاهی) را به صـورت متوالی یا متناوب در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا گذارنده باشد. گواهی اشتغال به تحصیل معتبر با قید تاریخ شروع و فراغت از تحصیل تایید شده با مهر وامضا محل تحصـیل (بـه تـاریخ
روز)
اصل و تصویر کارنامه های تحصیلی «برای مقاطع ابتدایی، راهنمایی ، دبیرستان»
تذکر: مجموع سنوات تحصیلی می بایست حداقل ۴ سال باشد.
د) داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه (در قبال اشتغال)در شهرستان و
یا استان محل مورد تقاضا برای بکارگیری را داشته باشند.(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسـط یکـی از مـوارد
مذکور قابل احتساب است).
گواهی سابقه پرداخت حق بیمه حداقل ۴ سال یکی از افراد (داوطلب ، پدر ، مادر ، همسر) ممهور به شعب پرداخت حـق بیمه
تذکر مهم: به منظور استفاده از سهمیه بومی از طریق همسر، تاریخ ازدواج باید قبل از تاریخ ثبت نام باشد.
تذکر مهم: داوطلبان درصورتی می توانند از شرایط بومی اعلام شده برای والدین خود (بندهای ب و د)استفاده کنند که زمان تحقق موضوع (اشتغال، بازنشستگی، پرداخت بیمه) مربوط به پس از تاریخ تولد داوطلبان باشد.
تبصره :برای مشاغل سرایدار نگهبان علاوه بر موارد مطروحه بالا ارائـه گـواهی سـکونت از شـورای اسـلامی روسـتا و گواهی سکونت از خانه بهداشت روستا الزامی است .
تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت و سایر مدارک حسب ضرورت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.
تذکرات مهم درخصوص مدارک مورد نیاز:
باتوجه به اینکه مدارک متقاضیان، پس از تعیین نمرات داوطلبان درآزمـون عمـومی وتخصصـی توسـط دانشـگاه یررسـی خواهـد شد، لذا در صورتیکه مدارک داوطلبان (به ویژه مدارک ایثارگری، بومی بودن) مغایر با شرایط منـدرج در ایـن آگهـی باشـد هـیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله ازآزمون، اعـلام نتـایج اولیـه، مصـاحبه اسـتخدامی و حتـی درصـورت پذیرش نهایی، امتیاز اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلـب سـلب خواهـد شـد و داوطلـب حـق هـیچ گونـه اعتراضـی نـدارد. ضـمنا درصورت نیاز مدارک از مراجع ذیربط استعلام خواهد گردید وتطبیق اولیه انجـام انجـام شـده، مـلاک قطعـی براصـالت مـدارک نخواهد بود.

۴ -زمان ومحل توزیع کارت
داوطلبان می بایست با داشتن کد رهگیری که هنگام ثبت نام به آنها ارائه میگردد ، از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۵/۹۷ لغایت ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۱۸/۵/۹۷ به سایت اینترنتی به آدرس www.mshbco.ir مراجعه و کارت ورود به جلسه آزمون (زمان و مکان برگزاری آزمون) را دریافت نمایند. آزمون روز جمعه مورخ ۱۹/۵/۹۷ در شهر اراک برگزار می شود.
لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس ازاجرای آزمون توسط شرکت وبا نظارت دانشگاه بررسی خواهد شد.
تذکر مهم: هرگونه تغییر در زمان برگزاری آزمون، مفاد آگهی و غیره از طریق همین سایت تا قبل از صدور کارت اطلاع رسانی میگردد.

۶ -مواد امتحان مقطع دیپلم
۱/۶ -امتحان توانمندیهای عمومی شامل: ۱ -زبان وادبیات فارسی ۲ -زبان انگلیسی (عمـومی) ۳ -ریاضـی وآمـار مقـدماتی ۴ -فـن
آوری اطلاعات ۵ -معارف اسـلامی ۶ -اطلاعـات سیاسـی واجتمـاعی و مبـانی قـانون درمجمـوع بـه تعـداد نود سـوال بـه صـورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب نیم طراحی می گردد. ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
تبصره: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشـند وامتیـاز آن درسـایرمـوارد امتحـان توزیـع مـیشود.

تذکر مهم: درخصوص برخی از رشته های شغلی برای مقاطع کاردانی و بالاترممکن است به جـایگزین توانمنـدیهای تخصصـی ، مصـاحبه
برگزار گردد که دراطلاعیه های بعدی تا قبل از برگزاری آزمون از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

۷ -ملاحظات
۱/۷ -ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سـابقه حضـور داوطلبانـه در جبهـه هـای جنـگ تحمیلـی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یـک سـال و بـالای یـک سـال اسـارت ورزمنـدگان بـا سـابقه حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایـت قـوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

۲/۷ -از کل مجوز بکارگیری نیرو سی درصـد آن برابـر قـوانین ومقـررات بـرای پـذیرش ایثـارگران اختصـاص مـی یابـد. از ۳۰درصد فوقالذکر، بیست وپنج درصـد آن بـه جانبـازان وآزادگـان فاقـد شـغل و فرزنـدان و همسـران شـهداء و فرزنـدان و همسران جانبازان بیست وپنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت و خواهرو بـرادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سـابقه حـداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج درصد وآزادگـان زیـر یـک سال اسارت اختصاص می یابد.
۳/۷ -انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۲۵ درصد از میان ایثارگران مشمول سهمیه ۲۵ درصد و انتخاب ایثارگران در حـد سـهمیه ۵ درصد از میان ایثارگران مشمول سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمـان مقـرر ثبـت نـام و در آزمون شرکت نموده اند، انجام خواهد شد.
۴/۷ -پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
۵/۷ -جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید وامور ایثارگران با ارائه تصویرآن، نیازی بـه اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
۶/۷ -تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی درصورت برخـورداری از شـرایط منـدرج در آگهـی بـه ترتیـب نمـره فضـلی اختصاص مییابد.
۷/۷ -داوطلب بومی به ا فرادی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:
الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسروی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای بکارگیری یکی باشد.
ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
ج) داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا پیش دانشگاهی) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
د) داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در (قبال اشتغال) در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است).
تبصره۱ :مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
تبصره۲ :درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیربومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد .
۸/۷ -داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک رشته شغل ویک محل جغرافیایی خواهند بود.
۹/۷ -مدارک تحصیلی بالاتر یا پائینتر از مقاطع تحصیلی اعـلام شـده درشـرایط احـراز مشـاغل درآگهـی اسـتخدامی وهمچنـین مدارک معادل، برای شرکت در امتحان و بکارگیری معتبر نمیباشد و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.

۰/۷ -مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحلـه از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط منـدرج در آگهـی اسـت داوطلـب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.
۱۱/۷-انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه درآزمون در هررشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی شده میباشـد.
در مواردی که نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعـلام شـده در آگهـی اسـتخدامی باشـد ، ابتدا نمره آزمون توانمنـدیهـای تخصصـی مـلاک انتخـاب خواهـد بـود؛ و در صـورت برابـر بـودن نمـره آزمـون توانمنـدیهـای تخصصی، انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی اراک ، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره : انتخاب افراد اصلی و ذخیره برای مشاغلی مقطع دیپلم بر اساس نمره فضلی آزمون عمومی صورت می پذیرد.

۱۴/۷-انتخاب پذیرفته شدگان در مرحله دوم پس ازقبولی در مصاحبه حداکثر به میزان یک و نـیم برابـر ظرفیـت مـورد نیـاز پس از انجام مصاحبه ، بر اساس وزن هفتاد درصد(۷۰%) نمره کل آزمـون کتبـی(پـس از احتسـاب سـهمیه هـا و ضـرایب) و سـی درصد(۳۰%) نمره مصاحبه خواهد بود.بنابراین معرفی افراد به گزینش ، پس از انجام مصاحبه به ترتیـب نمـره کـل نهـایی صـورت میگیرد.
۱۵/۷ -معرفی افراد به گزینش ( در صورت داشتن مصاحبه) پس از انجام مصاحبه به تعداد یک برابـر ظرفیـت پـذیرش بـه ترتیـب نمره کل نهایی صورت میگیرد.
۱۶/۷-داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشـگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به جـای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
۱۷/۷ -قراردادافراد پذیرفته شده با شرکتهای پیمانکاری خواهد بود و هیچ گونه رابطه استخدامی بـا دانشـگاه علـوم پزشـکی اراک نخواهند داشت.
۱۸/۷ -هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی اعلام شده در این آگهی www.mshbco.ir خواهـد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق سایت مذکور دریافت خواهند کرد.
۱۹/۷ -باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقـت را به عمل آوردهوهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

مطلب پیشنهادی

جلسه نمایندگان معاونت پرستاری وزارت بهداشت با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اراک

در ابتدا با حضور نمایندگان معاونت پرستاری، آقای دکتر نامق مدیر درمان و آقای شمسی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس
قالب وردپرس